PROJEKT PROGRAMU 2017 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY


HASÍK CZ
PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST HZS A JSDH MORAVSKOSLEZSKÉHO, OLOMOUCKÉHO, STŘEDOČESKÉHO, ÚSTECKÉHO A ZLÍNSKÉHO KRAJE V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA NA ŠKOLÁCH


Realizátor:

Citadela Bruntál, z.s.

Právní forma:

spolek

Zápis NO v OR:

oddíl L, vložka 12836 vedeného u KS v Ostravě

IČ:

65893603

DIČ:

CZ65893603

Sídlo právnické osoby:

Ulice:

Krnovská

č.p.

9

Obec:

Bruntál

PSČ:

792 01

Tel.:

+420554714724        

 

 

E-mail:

info@hasik.cz

Web:

www.hasik.cz

Číslo účtu:

107-9205880217/0100

Peněžní ústav:

Komerční banka, a.s. pobočka Bruntál

Statutární zástupce:

Jméno, titul:

Miroslav Piňos, Mgr.

Funkce:

předseda

Adresa:

viz. sídlo

Telefon:

+420605829897

E-mail:

citadela@iol.cz, hasikcz@gmail.com

Typy činností:

viz. čl. III stanov spolku


Základní idea a stručný obsah projektu

Předkládaný systém preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva je programem s mnohaletou ověřenou efektivitou působení na děti s řadou funkčních evaluačních nástrojů. Vzhledem k ověřené efektivitě a skutečnosti, že úkolem HZS je i preventivně výchovná činnost (PVČ), byl v roce 2005 náš preventivně výchovný program využit ke zpracování "Koncepce preventivně výchovné činnosti HZS Moravskoslezského kraje - Vzdělávání žáků základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva". Obdobná koncepce PVČ byla následně zpracována krajskými ředitelstvími HZS i v kraji Olomouckém (2007), Jihomoravském (2008), Zlínském (2009), Středočeském (2010), Libereckém (2011), v hlavním městě Praze (2011), v kraji Plzeňském (2013), Královéhradeckém (2015) a Ústeckém (2015).

Požadovaná dotace bude v roce 2017 sloužit k realizaci programu a naplňování koncepcí PVČ v těchto krajích, tedy k výcviku nových instruktorů PVČ se zaměřením na základní i střední školství a k podpoře práce déle pracujících instruktorů PVČ na školách (zejména jejich dovybavení preventivně výchovnými tiskovinami, publikacemi atd.).

Vzdělávací program je akreditován MŠMT pod č.j. 1520/2016-1-27
s platností do roku 2019
.

Plán harmonogramu a organizace vzdělávacích akcí probíhá v součinnosti s příslušnými ředitelstvími HZS krajů. V roce 2016 se uskuteční 4 pětidenní vzdělávací akce (výcviky) pro nové instruktory PVČ se zaměřením na základní školy. Vzdělávací akce proběhnou v následujících krajích::

Cílovou skupinu tedy tvoří cca. 100 absolventů těchto vzdělávacích akcí (instruktorů PVČ) z řad příslušníků HZS a JSDH, kteří poté budou na základě získaných dovedností a vědomostí schopni realizovat systémovou preventivně výchovnou činnost na základních a speciálních školách v těchto krajích.

Součástí vzdělávání je rovněž vybavení všech absolventů metodickými publikacemi a baterií preventivně výchovných materiálu pro práci s dětmi.


Anotace projektu

1. Zdůvodnění potřebnosti projektu

Programu "Hasík CZ" vznikl v roce 1996 na stanici HZS Bruntál (nyní HZS MSK ÚO Bruntál). Do roku 1998 probíhalo jeho zkušební ověřování na školách a tvorba metodiky práce s dětmi, po roce 1998 byl program postupně šířen v bruntálském regionu a následně po celé ČR, kdy od roku 2000 je oficiální realizátorem Citadela Bruntál, z.s..

Předkládaný systém požární prevence a ochrany obyvatelstva je programem s mnohaletou ověřenou efektivitou působení na děti s řadou dostupných evaluačních nástrojů. Vzhledem k ověřené efektivitě a skutečnosti, že úkolem HZS je i preventivně výchovná činnost (PVČ), byl v roce 2005 náš preventivně výchovný program využit ke zpracování "Koncepce preventivně výchovné činnosti HZS Moravskoslezského kraje - Vzdělávání žáků základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva" (www.hzsmsk.cz). Obdobná koncepce PVČ byla následně zpracována krajskými ředitelstvími HZS i v kraji Olomouckém (2007), Jihomoravském (2008), Zlínském (2009), Středočeském (2010), Libereckém (2011), v hlavním městě Praze (2011) a kraji Plzeňském (2013), Královéhradeckém (2015) a Ústeckém (2015).
Požadovaná dotace bude v roce 2017 sloužit k realizaci programu a naplňování koncepcí PVČ v těchto krajích, tedy k výcviku nových instruktorů PVČ se zaměřením na základní i střední školství a k podpoře práce déle pracujících instruktorů PVČ na školách (zejména jejich dovybavení preventivně výchovnými tiskovinami, publikacemi atd.).

Systémová realizace v ČR
Realizace programu Hasík CZ
v rámci koncepcí PVČ jednotlivých HZS krajů


2. Cíle a priority pro rok 2017

 1. Realizace čtyř pětidenních vzdělávacích akcí (odborných výcviků) pro příslušníky HZS a JSDH v Moravskoslezském kraji (1 výcvik), Olomouckém kraji (1 výcvik), Středočeském a Ústeckém kraji (1 společný výcvik) a Zlínském kraji (1 výcvik) pro cca. 100 absolventů (instruktorů PVČ) se zaměření na osvojení si metodiky práce s dětmi v rámci PVČ na základních školách (1. a 2. cyklus).
  Absolvováním výcviku jsou instruktoři PVČ na základě získaných dovedností a vědomostí schopni realizovat systémovou preventivně výchovnou činnost na základních a středních školách v jednotlivých krajích.

 2. Vývoj a distrubice preventivně výchovných tiskovin (s využitím nové grafiky zpracování) a vybavení absolventů výcviků i déle pracujících instruktorů metodickými publikacemi a baterií preventivně výchovných tiskovin pro práci s dětmi na základních školách (tvorba a tisk těchto materiálů)..

3. Způsob realizace projektu

a) Příprava instruktorů - výcvik pro základní školy

Realizace programu na všech typech základních škol je uskutečňována ve spolupráci s příslušníky HZS (příp. JSDH), kteří jsou odborně vyškolováni pro práci "instruktorů" formou pětidenní vzdělávací akce (výcvik s dotací 40 vyučovacích hodin) po jejímž absolvování jsou připraveni na práci na školách. Náročný výcvik je realizován formou třídenního intensivního úvodního metodického kursu a následně (po cca. 4-6 týdnech, kdy si účastníci ověří metodiku prací s konkrétním kolektivem dětí na škole) dvoudenního supervizního semináře a dle potřeby doplňován přednáškami a workshopy. Kromě základních teoretických vědomostí je při koncipování výcviku položen důraz na rozvoj komunikačních schopností, ale i na využití interaktivních technik při práci s dětmi.


b) Působení instruktorů na školách

Práce instruktora upoutává pozornost nejen žáků a rodičů, ale i širší veřejnosti. Úkoly a požadavky kladené na instruktora jsou značné a psychologicky rozmanité. Děti potřebují vidět instruktora jako člověka, který pro ně má velký význam, je jedním z dalších důležitých lidí (tak jako rodiče a nejbližší přátelé), který k nim má lidský vztah, porozumění pro třídu i pro osobní problémy jednotlivců.

Dvojice instruktorů působí v třídních kolektivech na škole a realizuje vzdělávací bloky dle dané metodiky) a schématu výuky se stejnou skupinou dětí na základní (speciální) škole.

Podstatou preventivního programu je vzájemná důvěra a neustálá komunikace mezi přednášejícími instruktory a dětmi. Velký důraz je kladen na použití maximálně názorných pomůcek a využití preventivně výchovných materiálů, jako drobných odměn pro děti. Tyto materiály, dětmi přinesené domů, poslouží zároveň jako zdroj informací pro rodiče, kteří se takto rovněž nepřímo zapojí do programu preventivně výchovné činnosti.

c) Další formy výuky

Propagační akce - každá třída je pozvána (třetí, tzv. doplňková hodina preventivně výchovného programu) k návštěvě stanice jednotky PO s prohlídkou a ukázkou hasičské techniky; děti navštíví operační středisko a je jim vysvětlen princip služeb.

Média - pomocníkem na cestě k výuce jsou pro nás média (tisk, regionální rozhlas a televize).

d) Tvorba a distribuce metodických a propagačních materiálů

V roce 2007 (III. revidované vydání v roce 2015) byla ve spolupráci Citadela Bruntál a HZS Moravskoslezského kraje vydána publikace "Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva", jako metodická a praktická příručka instruktora programu. Přílohou publikace je potom interaktivní nosič dat (DVD), obsahující nejen naše materiály, ale snad vše, co je v celé ČR k problematice požární ochrany a ochrany obyvatelstva k dispozici.

Další z publikací byla vydána na přelomu roku 2007/2008 (II. revidované vydání v roce 2014) a nese název "Hasík CZ - Terénní příručka pro instruktory PVČ na základních školách", jakožto praktický pomocník ve vzdělávání žáků, diář a třídní kniha v jednom.

Nedílnou součástí programu je rovně podpůrný obrázkový materiál pro děti (rozdávaný zpravidla formou odměn ve výuce), který má nejen informační, ale zejména výukový a preventivně výchovný charakter. Do tohoto "balíku" materiálů patří především ilustrovaná pexesa (nová grafika v roce 2014), fotopexesa (nová grafika v roce 2015), vystřihovánky, omalovánky (nová grafika v roce 2014) nebo samolepky s tématikou preventivného programu. Nezbytnou součástí práce instruktorů PVČ je i podpůrný obrázkový materiál, sloužící ke snadnějšímu pochopení probíraných témat dětmi.

4. Vymezení cílové populace

Za cílovou populaci považujeme žáky základního (vto. speciálního) školství. Preventivní program na školách se skládá ze dvou hlavních částí.

První část sestává z opravdu základních informací a poznatků a je určena dětem ve věku cca. 7 - 10 let (1. stupeň základního školství).

Od šesté třídy (na 2. stupni) je již výuka doplněna o tématiku náročnější a není již vedena tak hravou formou, jako část první. Otevřená komunikace a vzájemný dialog je však nadále její podstatou.

Přehled témat výuky

1. cyklus (1. stupeň základního školství)

 • Kdo to jsou hasiči, co je jejich práce (hasiči a moje osobní zkušenost s nimi)

 • Jak poznáme hasiče (ukázka dýchacího přístroje)

 • Co je to bezplatná telefonní linka tísňového volání

 • V čem je nebezpečné zneužití tísňových telefonních čísel, jak správně nahlásit požár

 • Hasiči jedoucí k zásahu a děti na silnici

 • Který oheň je "dobrý" a který oheň je "zlý" (proměna dobrého ohně ve zlý)

 • Nalezené zápalky a "hra" s nimi

 • Co dělat, když na mě hoří oblečení a jaké jsou základní zásady první pomoci při jednoduchých popáleninách

 • Odkud hrozí nebezpečí u nás doma a na co nezapomenout při odchodu z domu

 • Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat

 • Domácí únikový plán, způsob vyhlášení poplachu a únikové cesty na škole

 • Co je to varovný signál a co budu dělat, když jej uslyším

2. cyklus (2. stupeň základního školství)

 • Hasiči a moje nové osobní zkušenosti s nimi (upřesnění dalších činností hasičů)

 • Co je to IZS a číslo112 - jednotné evropské číslo tísňového volání

 • Nahlášení dopravní nehody a hlášení události pomocí krátké textové zprávy (SMS)

 • Širší souvislosti přeměny "dobrého" ohně v oheň "zlý" a to především ve vztahu k nezodpovědnému jednání dětí i dospělých (zodpovědnost za mladší sourozence)

 • Podrobnější a více aktivní první pomoc při popáleninách

 • Co to jsou hasicí přístroje a "ohňový trojúhelník"

 • Lesní požáry a požáry v přírodě

 • Další informace týkající se tématu "Na co nezapomenout při odchodu z domu"

 • Jak poznám, když hoří u nás doma a co dělat (odkud hrozí nebezpečí u nás doma)

 • Nebezpečné plyny při požáru, první pomoc při nadýchání se kouře a co to je požární hlásič

 • Únikové cesty veřejných budov a požární poplach v naší škole

 • Co je to varovný signál a co dělat, když jej uslyším

 • Co dělat, když bude nařízena evakuace z místa bydliště - zásady opuštění bytu a obsah evakuačního zavazadla

 • Jak se budu chránit při úniku nebezpečných látek (prostředky improvizované ochrany - rozdíly oproti utěsnění místnosti při požáru)

 • Další nebezpečí v přírodě i ve městě

5. Plánová místa a termíny konání

Plán harmonogramu a organizace vzdělávacích akcí probíhá v součinnosti s příslušnými ředitelstvími HZS krajů. V roce 2017 se uskuteční 4 pětidenní vzdělávací akce pro nové instruktory PVČ. Vzdělávací akce proběhnou v následujících krajích:

Předpokládáme, že jednotlivých vzdělávacích akcí se zúčastní i příslušníci HZS a SDH z jiných krajů (hlavní město Praha, kraje Liberecký, Plzeňský atd.), které potřebují doplnit nebo rozšířit počty instruktorů PVČ.

Cílovou skupinu tedy tvoří cca. 100 absolventů těchto vzdělávacích akcí (instruktorů PVČ) z řad příslušníků HZS a JSDH, kteří poté budou na základě získaných dovedností a vědomostí schopni realizovat systémovou preventivně výchovnou činnost na základních (vto. speciálních) školách v těchto krajích.

Vzdělávací akce proběhnou formou pobytových setkání na stanici HZS MsK ÚO Frýdek - Místek (pro kraj Moravskoslezský), v budově Krajského ředitelství HZS Olomouckého kraje (pro kraj Olomoucký), ve Školícím středisku HZS Středočeského kraje v Kamenici (pro kraj Středočeský a Ústecký) a ve Vzdělávacím centru v Karolínce (pro kraj Zlínský). Konkrétní upřesňující informace o jednotlivých vzdělávacích akcích budou s dostatečným předstihem zveřejněny na www.hasik.cz.

6. Externí supervize a odborný metodický dohled

 • plk. Ing. Miloš Střelka (milos.strelka@hzsmsk.cz) - náměstek ředitele HZS Moravskoslezského kraje pro úsek prevence a CNP, externí supervize.

 • plk. Ing. Jan Ryšavý (jan.rysavy@sck.izscr.cz) - náměstek ředitele Krajského ředitelství HZS Středočeského kraje pro úsek prevence a CNP, externí supervize a odborný metodický dohled,

 • plk. Ing. Vít Rušar (vit.rusar@zlk.izscr.cz) - ředitel HZS Zlínského kraje, externí supervize,

 • plk. Ing. Roman Vykočil (reditel@ulk.izscr.cz) - ředitel HZS Ústeckého kraje, externí supervize,

 • plk. Ing. Jaroslav Černý (Jaroslav.Cerny@hzsol.cz) - vedoucí oddělení OOB a krizového řízení úseku prevence a CNP Krajského ředitelství HZS Olomouckého kraje, externí supervize.

7. Evaluační mechanismy a způsob provádění supervize

 1. pravidelné konzultace metodiky vzdělávání (vto. inovativních změn) s externí supervizí a odborným metodickým dohledem,

 2. účast externího supervizora, koordinátora PVČ HZS krajů nebo zástupce partnera vzdělávacího programu (krajské řiditelství HZS příslušného kraje) na vzdělávacích akcích,

 3. konzultace s odbornými pracovníky jiných vzdělávacích subjektů,

 4. závěrečné zhodnocení vzdělávací akce s přímými účastníky,

 5. zpracování hodnotící zprávy (součást výroční zprávy spolku) s uvedením počtu vzdělávacích akcí, hodinové dotace, počtu účastníků atd.,

 6. evidence účastníků (archivace originálů prezenčních listin účastníků vzdělávací akce),

 7. závěrečná bilance efektivity vzdělávacích akcí a realizace projektu za účasti externí supervize a zástupců partnerů vzdělávacího programu (koordinátoři PVČ HZS krajů),

 8. kontroly poskytovatelů dotací o účelové využití poskytovaných finančních prostředků.

Vymezení projektu

Forma působení

a) přednáška

X

 

d) vzdělávání pedagogů

X

 

b) beseda, diskuse

X

 

e) volnočasové aktivity

   

c) peer program

   

f) informace a dokumentace

X

 

Místo realizace projektu

a) základní škola

X

 

c) výchovný ústav, DD, SVP

   

b) střední školství

X

 

d) mateřská škola

   

(uveďte typ školy)

nižší ročníky víceletých gymnázií

e) jiné

X

 

(uveďte typ školy)

speciální školství, dětské domovy

Věkové složení cílové skupiny

a) 3 - 6 let

   

c) 12 - 15 let

X

 

b) 7 - 11 let

X

 

d) 16 a více

   

Velikost cílové skupiny

a) do 10 osob

   

c) 31 - 100 osob

   

b) 11 - 30 osob

   

d) nad 100 osob

X

 

Trvání projektu

a) jednorázová akce

   

c) dlouhodobá akce (do 12 měsíců)

   

b) krátkodobá akce (do 3 týdnů)

   

d) dlouhodobá akce (nad 12 měsíců)

X