PROJEKT PROGRAMU 2019 - STŘEDNÍ ŠKOLY


HASÍK CZ - VAŠE CESTY K BEZPEČÍ
PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA
NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH


Realizátor:

Citadela Bruntál, z.s.

Právní forma:

spolek

Zápis NO v OR:

oddíl L, vložka 12836 vedeného u KS v Ostravě

IČ:

65893603

DIČ:

CZ65893603

Sídlo právnické osoby:

Ulice:

Krnovská

č.p.

9

Obec:

Bruntál

PSČ:

792 01

Tel.:

+420554714724        

 

 

E-mail:

info@hasik.cz

Web:

www.hasik.cz

Číslo účtu:

107-9205880217/0100

Peněžní ústav:

Komerční banka, a.s. pobočka Bruntál

Statutární zástupce:

Jméno, titul:

Miroslav Piňos, Mgr.

Funkce:

předseda

Adresa:

viz. sídlo

Telefon:

+420605829897

E-mail:

citadela@iol.cz, hasikcz@gmail.com

Typy činností:

viz. čl. III stanov spolku


Základní idea a stručný obsah projektu

Novodobým cílem programu je od roku 2014 jeho postupného šíření na všechny typy středních škol (tzv. 3. cyklus), kde by se s rozšířenou verzí programu měli setkávat zejména žáci, kteří již 1. a 2. cyklem prošli na základních školách (v rámci 1. a 2. stupně základní školy) - tvorba metodiky výuky 3. cyklu (na středních školách) a její pilotní ověření (vto. rozšiřujícího výcviku instruktorů PVČ) proběhlo v roce 2013 až 2016 ve spolupráci s HZS Jihomoravského kraje.

Preventivně výchovný program na všech typech středních škol bude realizován ve spolupráci s příslušníky HZS (déle pracující instruktoři PVČ s potřebnými zkušenostmi), kteří budou odborně vyškolováni pro práci "instruktorů" formou třídenní vzdělávací akce (rozšiřující výcvik s dotací 20 vyučovacích hodin) po jejímž absolvování budou připraveni na práci na všech typech škol středních. Kromě teoretických vědomostí je výcvik zaměřen na metodiku a formu předávání témat 3. cyklu, tedy témat vhodně rozšířených pro starší cílovou skupinu (žáky 2. ročníků středních škol).

V roce 2019 bude program pro střední školy realizován formou třídenního nadstavbového výcviku ve spolupráci s HZS Jihomoravského kraje, s možností účasti zájmeců (déle pracujících instruktorů PVČ) ze všech krajů ČR.

Vzdělávací program je akreditován MŠMT pod č.j. 1520/2016-1-27
s platností do roku 2019
.

Plán harmonogramu a organizace vzdělávacích akcí probíhá v součinnosti s HZS Jihomoravského kraje. V roce 2019 se uskuteční 1 třídenní rozšiřující výcvik se zaměřením na preventivně výchovnou činnost na středních školách:

Cílovou skupinu tedy tvoří cca. 24 absolventů této vzdělávací akce (instruktorů PVČ) z řad příslušníků HZS a JSDH, kteří poté budou na základě získaných dovedností a vědomostí schopni realizovat systémovou preventivně výchovnou činnost na středních školách.

Součástí vzdělávání je rovněž vybavení všech absolventů elektronickou verzí metodické publikace (+ doprovodné DVD).


Anotace projektu

1. Zdůvodnění potřebnosti projektu

Programu "Hasík CZ - Vaše cesty k bezpečí" vznikl v roce 2012 fúzí preventivně výchovných progranmů "Hasík CZ", jehož realizátorem je Citadela Bruntál a "Vaše cesty k bezpečí" (chytré blondýnky radí ...) jehož realizátorem je HZS Jihomoravského kraje. V letech 2013 až 2016 probíhalo jeho zkušební ověřování na středních školách a tvorba metodiky práce se žáky.

2. Cíle a priority pro rok 2019

 1. Dle potřeb inovace metodiky (rozsah, témata, formy a časová dotace vzdělávání) preventivně výchovné činnosti na středních školách (pro tzv. 3. cyklus) a její průběžné ověřování na středních školách.

 2. Realizace jedné třídenní vzdělávací akce (rozšiřujícího výcviku pro cca. 24 osob - déle pracujících instruktorů PVČ) se zaměřením na novou metodikou výuky žáků v rámci PVČ na středních školách.
  Pzn.: Absolvováním výcviku jsou instruktoři PVČ na základě získaných dovedností a vědomostí schopni realizovat systémovou preventivně výchovnou činnost na středních školách.

 3. Dle potřeby revize elektronické verze publikace "Hasík CZ - Vaše cesty k bezpečí" se zaměřením na preventivně výchovnou činnost na středních školách, případně vývoj preventivně výchovných tiskovin pro střední školy s využitím nové grafiky zpracování.

3. Způsob realizace projektu

a) Příprava instruktorů - rozšiřující výcvik se zaměřením na střední školy

Preventivně výchovný program na všech typech středních škol bude realizován ve spolupráci s příslušníky HZS (déle pracující instruktoři PVČ s potřebnými zkušenostmi), kteří budou odborně vyškolováni pro práci "instruktorů" formou třídenní vzdělávací akce (rozšiřující výcvik s dotací 20 vyučovacích hodin) po jejímž absolvování budou připraveni na práci na všech typech škol středních. Kromě teoretických vědomostí je výcvik zaměřen na metodiku a formu předávání témat 3. cyklu, tedy témat vhodně rozšířených pro starší cílovou skupinu (žáky 2. ročníků středních škol).

b) Působení instruktorů na školách

Práce instruktora upoutává pozornost nejen žáků a rodičů, ale i širší veřejnosti. Úkoly a požadavky kladené na instruktora jsou značné a psychologicky rozmanité. Děti potřebují vidět instruktora jako člověka, který pro ně má velký význam, je jedním z dalších důležitých lidí (tak jako rodiče a nejbližší přátelé), který k nim má lidský vztah, porozumění pro třídu i pro osobní problémy jednotlivců.

Dvojice instruktorů působí v třídních kolektivech na škole a realizuje vzdělávací bloky dle dané metodiky) a schématu výuky se stejnou skupinou žáků (třídou střední školy).

c) Další formy výuky

Propagační akce - každá třída může být pozvána k návštěvě stanice jednotky PO s prohlídkou a ukázkou hasičské techniky.

Média - pomocníkem na cestě k výuce jsou pro nás média (tisk, regionální rozhlas a televize).

4. Vymezení cílové populace

Za cílovou populaci považujeme žáky středního školství (2. ročník).

Přehled témat výuky

3. cyklus (střední školství)

 • Setkání s požárem (mimořádnou událostí), rizika, přivolání složek IZS, co mohu udělat pro bezpečnost svoji a svých blízkých

 • Co mohu udělat do příjezdu hasičů (jak poznáme požár - laický průzkum, povinnosti před příjezdem hasičů)

 • Dokumentace požární ochrany, nácvik evakuace u nás na škole, "domácí únikový plán", únikové cesty veřejných budov

 • Záchrana ohrožených osob u požáru a u dopravní nehody (doporučená pravidla pro laickou záchranu osob, techniky transportu zachraňovaných osob)

 • Jak hasit požár - použití jednoduchých hasebních prostředků

 • Poskytnutí základní první pomoci při popáleninách, poleptání a nadýchání se toxických zplodin kouře

 • Co je to varovný signál, činnost při jeho vyhlášení

 • Evakuace - důvody vyhlášení, zásady opuštění bytu nebo školy

 • Obsah evakuačního zavazadla

 • Prostředky improvizované ochrany

 • Další nebezpečí v přírodě i ve městě

5. Plánová místa a termíny konání

Plán harmonogramu a organizace vzdělávacích akcí probíhá v součinnosti s HZS Jihomoravského kraje. V roce 2019 se uskuteční 1 třídenní rozšiřující výcvik se zaměřením na preventivně výchovnou činnost na středních školách:

Vzdělávací akce proběhne formou pobytového setkání ve Školícím středisku HZS Jihomoravského kraje v Tišnově. Konkrétní upřesňující informace jsou s dostatečným předstihem zveřejněny na www.hasik.cz.

6. Externí supervize a odborný metodický dohled

 • plk. Ing. Jiří Pelikán (jiri.pelikan@firebrno.cz) - ředitel HZS Jihomoravského kraje, externí supervize a odborný metodický dohled.

7. Evaluační mechanismy a způsob provádění supervize

 1. pravidelné konzultace metodiky vzdělávání (vto. inovativních změn) s externí supervizí a odborným metodickým dohledem,

 2. účast externího supervizora, koordinátora PVČ HZS krajů nebo zástupce partnera vzdělávacího programu (krajské řiditelství HZS příslušného kraje) na vzdělávacích akcích,

 3. konzultace s odbornými pracovníky jiných vzdělávacích subjektů,

 4. závěrečné zhodnocení vzdělávací akce s přímými účastníky,

 5. zpracování hodnotící zprávy (součást výroční zprávy spolku) s uvedením počtu vzdělávacích akcí, hodinové dotace, počtu účastníků atd.,

 6. evidence účastníků (archivace originálů prezenčních listin účastníků vzdělávací akce),

 7. závěrečná bilance efektivity vzdělávacích akcí a realizace projektu za účasti externí supervize a zástupců partnerů vzdělávacího programu (koordinátoři PVČ HZS krajů),

 8. kontroly poskytovatelů dotací o účelové využití poskytovaných finančních prostředků.

Vymezení projektu

Forma působení

a) přednáška

X

 

d) vzdělávání pedagogů

X

 

b) beseda, diskuse

X

 

e) volnočasové aktivity

   

c) peer program

   

f) informace a dokumentace

X

 

Místo realizace projektu

a) základní škola

   

c) výchovný ústav, DD, SVP

   

b) střední školství

X

 

d) mateřská škola

   

(uveďte typ školy)

 

e) jiné

   

(uveďte typ školy)

 

Věkové složení cílové skupiny

a) 3 - 6 let

   

c) 12 - 15 let

   

b) 7 - 11 let

   

d) 16 a více

X

 

Velikost cílové skupiny

a) do 10 osob

   

c) 31 - 100 osob

   

b) 11 - 30 osob

   

d) nad 100 osob

X

 

Trvání projektu

a) jednorázová akce

   

c) dlouhodobá akce (do 12 měsíců)

   

b) krátkodobá akce (do 3 týdnů)

   

d) dlouhodobá akce (nad 12 měsíců)

X