STANOVY

Preambule

Sdružení Citadela Bruntál, o.s., se ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen "NOZ"), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

Článek I
Název a sídlo spolku

1. Název Citadela Bruntál, o.s. se s ohledem na § 216 NOZ mění na

Citadela Bruntál, z.s.

(dále jen "spolek").

2. Adresa sídla spolku je: Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál.

Článek II
Právní postavení spolku

1. Spolek je právnickou osobou zapsanou ve veřejném rejstříku spolků vedeném dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění, Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12836.

2. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou ve svém úplném znění uloženy ve sbírce listin spolkového rejstříku a v sídle spolku.

Článek III
Účel spolku

1. Spolek je dobrovolným, nevládním, nepolitickým a neziskovým svazkem občanů, který sdružuje širokou laickou i odbornou veřejnost zaměřenou na oblasti definované cíli činnosti spolku.

2. Cíle činnosti spolku jsou zaměřeny zejména na oblasti problematiky:

 • prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování,

 • preventivně výchovná činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva,

 • problematika zdravého životního stylu,

 • problematika environmentálního vzdělávání a ochrany životního prostředí.

3. Spolek za tímto účelem:

 • zřizuje, provozuje a podporuje preventivní, poradenská a vzdělávací střediska a centra,

 • realizuje programy zaměřené na výše uvedené cíle pro děti, mládež, pedagogické pracovníky i další odbornou a laickou veřejnost,

 • realizuje průzkumy názorových postojů veřejnosti,

 • realizuje a zprostředkovává vzdělávací, volnočasovou a publikační činnost,

 • vytváří vzdělávací, osvětové a preventivně výchovné materiály.

4. Spolek vyvíjí svou činnost jak na území České republiky, tak v ostatních členských státech Evropské unie a spolupracuje se státními i nestátními institucemi, úřady a organizacemi obdobného zaměření.

Článek IV
Orgány spolku

1. Členská schůze

 1. členská schůze je shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku,

 2. členskou schůzi svolává předseda rady nejméně jedenkrát ročně; předseda rady musí svolat členskou schůzi též na žádost rady nebo požádá-li o to nejméně jedna třetina členů spolku,

 3. každý člen spolku musí obdržet pozvánku na zasedání členské schůze v písemné nebo elektronické formě,

 4. členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku; k usnesení členské schůze je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů.

 5. členská schůze

  • schvaluje, mění a doplňuje stanovy a další vnitřní předpisy spolku,

  • určuje koncepci činnosti spolku,

  • projednává a schvaluje roční účetní uzávěrku a výroční zprávu o činnosti spolku,

  • volí (na pětileté funkční období) a odvolává předsedu a členy rady,

  • rozhoduje o zániku spolku, majetkovém vypořádání a jmenování likvidátora.

2. Rada

 1. rada řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi a za svou činnost odpovídá členské schůzi

 2. rada je volena členskou schůzí spolku na pětileté funkční období a má tři členy,

 3. do působnosti rady patří zejména:

  • rozhodovat o základních otázkách činnosti spolku,

  • navrhovat, schvalovat a měnit projekty a programy spolku,

  • projednávat způsob hospodaření s finančními prostředky.

 4. rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda; rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů,

 5. v případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady.

3. Předseda

 1. předseda spolku je členem rady spolku a je jeho statutárním orgánem,

 2. předsedu volí a odvolává členská schůze spolku na pětileté funkční období,

 3. předseda zastupuje spolek ve všech věcech, do působnosti předsedy patří zejména:

  • jednat a podepisovat jménem spolku ve všech věcech,

  • svolávat členskou schůzi a radu a řídit její jednání,

  • plnit další úkoly v rozsahu pověření členskou schůzí a radou,

  • stanovit zásady hospodaření s prostředky spolku,

  • rozhodovat a provádět potřebná opatření k zajištění činnosti spolku v období mezi zasedáním rady.

Článek V
Vznik členství, práva a povinnosti členů, zánik členství

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která se chce podílet na jeho činnosti v souladu s posláním a zaměřením spolku, a která souhlasí s jeho stanovami.

2. Nové členy spolku schvaluje a přijímá na základě písemné žádosti rada. Přijetí musí předseda rady novému členovi písemně oznámit.

3. Členové spolku mají tato práva:

 1. podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů, využívat případných členských výhod,

 2. být informováni o činnosti spolku, o hospodaření a o způsobu využití všech získaných prostředků,

 3. podávat návrhy a podněty k činnosti spolku a jeho jednotlivých orgánů,

 4. dobrovolnými příspěvky a dary, popř. i jinou formou přispívat k rozvoji a zajištěnosti činnosti spolku,

 5. žádat prostřednictvím spolku o dotace na projekty ze státního rozpočtu, rozpočtu samosprávných celků, nadací apod.

4. Členové spolku jsou povinni:

 1. jednat ve shodě se zaměřením a posláním spolku a dle svých možností se aktivně podílet na jeho činnosti a přispívat k jeho rozvoji, dobrému jménu a propagaci,

 2. řádně a odpovědně vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku,

 3. řídit se stanovami spolku.

5. Členství ve spolku zaniká:

 1. písemným oznámením člena o ukončení členství,

 2. zánikem spolku,

 3. úmrtím člena,

 4. zrušením členství

  • při hrubém porušení stanov spolku,

  • jestliže se člen nepodílí na činnosti spolku déle než jeden rok.

6. O zrušení členství dle č. V., odst. 5., bodu d) vždy rozhoduje členská schůze spolku.

Článek VI
Zásady hospodaření spolku

1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. III. těchto stanov. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.

2. Hlavní činnost spolku je financována především

 1. z dobrovolných příspěvků členů spolku,

 2. ze sponzorských darů,

 3. z grantových programů a schémat vyhlášených orgány státní správy, samosprávnými celky, nadacemi, fondy Evropské unie apod. a

 4. ze zisku z vedlejších činností.

Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.

3. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může spolek vykonávat i jinou výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. Zisk z těchto činností spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. VI. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

4. Se získanými prostředky spolek hospodaří v souladu obecně závaznými právními předpisy a dle komplexu vnitřních směrnic schválených členskou schůzí.

5. Finanční prostředky spolku jsou uloženy na samostatném běžném účtu tuzemského peněžního ústavu. Účetnictví je vedeno dle obecně závazných právních předpisů pro vedení účetnictví a účetních dokladů a dle platných vnitřních směrnic spolku.

6. Spolek hospodaří s majetkem, který tvoří zejména:

 1. movitý a nemovitý majetek,

 2. účelové a jiné finanční dotace, příspěvky a dary,

 3. příjmy z hlavní a vedlejší činnosti a jiné příjmy.

7. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně radou spolku a roční účetní uzávěrka je projednávána a schvalována členskou schůzí spolku. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a ostatními interními předpisy spolku.

Článek VII
Řešení sporů

Spory vyplývající z členství nebo z činnosti spolku řeší rada. V případě, že ani poté nedojde k dohodě, rozhoduje o řešení sporu členská schůze.

Článek VIII
Zánik spolku

1. Spolek zaniká:

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,

 2. pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

2. Při zániku spolku jmenuje členská schůze likvidátora, který sestaví do 20 dnů soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem členům spolku.

3. Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 15 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.

4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

Článek IX
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

2. Změny a doplňky stanov schvaluje výhradně členská schůze a stvrzují je podpisem všichni členové rady spolku.

3. Tyto stanovy, jejichž znění bylo schváleno členskou schůzí, nabývají účinnosti dnem 15. ledna 2016.